Условия за ползване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА SHIKOZNO.COM
 
 
I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.
 
Чл. 1. Сайтът SHIKOZNO.COM е проект на „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД, регистрирано по Търговския закон и Закона за Търговския регистър, надлежно вписано в Агенция по вписванията, Търговски регистър с ЕИК: 202118526, наричано по- долу Дружеството или с името на сайта SHIKOZNO.COM.
 
Данни за кореспонденция:
Електронна поща за контакт с клиенти: clients@SHIKOZNO.COM
Електронна поща за контакт с партньори: business@SHIKOZNO.COM
Телефон за контакт: 0896 691 827.
Адрес за кореспонденция: обл. София-град, общ. Столична, гр.София, п.к. 1202, район „Оборище”, ул. „Поп Богомил” № 35, вх.А, ап. 2.
 
II. ДЕФИНИЦИИ.
 
Чл. 2. Следните понятия имат посоченото по-долу значение в настоящите общи условия, освен ако изрично не е указано друго:
- „Web сайт” или „сайт” – Набор от Web страници и други файлове, свързани помежду си под домейн SHIKOZNO.COM;
- „Web страница” – Комбинация от различни блокове текст, хипервръзки към други страници и мултимедийни ефекти във файлов формат HTML (hyper-text markup language), който се идентифицира с http протокол. Всяка страница може да съдържа комбинация от текст и изображения;
- „Потребител” – Всяко лице, осъществило достъп до сайта, директно въвеждайки името на сайта в своя браузър или посредством пренасочване от други сайтове;
- „Клиент” – Потребител на сайта, който се е възползвал от конкретна оферта, предлагана на сайта;
- „Оферта” – Всяко предложение от страна на Партньор на сайта към Потребителите на сайта за конкретен продукт или услуга, предлаган от съответния Партньор за ограничено време;
- „Продукт”/„Услуга” – понятията имат значението на „стока” и „услуга” по смисъла на § 13, т. 13 и 14 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП;
- „Партньор” – Физическо или юридическо лице, с което SHIKOZNO.COM е в договорни отношения по предоставяне на продукт или услуга на Клиента. Партньорът може да бъде наричан още „Доставчик” по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), като в този случай следва да се отграничава от Дружеството – доставчик на услуги по смисъла на Закона за електронната търговия (ЗЕТ);
 - „Сделка” – Оферта за Продукт или Услуга, предлагана от Партньор и публикувана на Сайта, която е приета от Клиент. Подробни условия за всяка сделка се съдържат в страницата на всяка конкретна оферта;
- „Ваучер” – SHIKOZNO.COM издава от името и за сметка на своите партньори Ваучери, чрез които Клиентите могат да се възползват от конкретна оферта. Ваучерът е електронен документ, който се изпраща на посочен от Клиента електронен адрес (e-mail). След получаване на Ваучера в своята електронна поща, Клиентът го разпечатва на принтер и с него се легитимира пред съответното физическо или юридическо лице – Партньор на SHIKOZNO.COM за получаване на Продукта или Услугата;
- „Уникален код” – Автоматично генериран от системата на сайта графичен, цифров или комбиниран (цифрово-графичен) символ, съдържащ се във Ваучера, който е уникален за всяка Сделка и който легитимира Клиента по отношение на същата, в това число и за извършеното от същия плащане.
 
IІI. ПРЕДМЕТ.
 
Чл. 3. Тези общи условия уреждат отношенията между „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД, като Дружество – доставчик на услуги по смисъла на Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Потребителите, ползващи предоставяните от Дружеството услуги чрез сайта SHIKOZNO.COM.
Чл. 4. (1) SHIKOZNO.COM извършва своята дейност, издавайки от името и за сметка на своите партньори, с които е в договорни отношения, Ваучери, чрез които потребителите на сайта могат да се възползват от определен Продукт или Услуга. Системата на сайта генерира Уникален код за всеки отделен Ваучер, което препятства възможността от злоупотреби.
(2) Сайтът представлява онлайн платформа, чрез която Доставчици по смисъла на ЗЗП предлагат на потребителите на сайта Продукти и Услуги за ограничено време.
Чл. 5. Всеки потребител на сайта декларира, че е съгласен с правилата за защита на личните данни и настоящите Общи условия за ползване на сайта и се задължава да ги спазва.
 
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КЛИЕНТИТЕ, ИЗПОЛЗВАЩИ WEB САЙТА SHIKOZNO.COM.
 
Чл. 6. Всеки потребител и клиент на сайта декларира, че притежава необходимата по българското законодателство дееспособност, даваща му право да ползва продуктите и услугите, предлагани на сайта. Потребител, който е недееспособен да се възползва от дадена оферта, предлагана на сайта и въпреки това закупи Ваучер, прави това на свой риск, на своя отговорност и за своя сметка. В такъв случай SHIKOZNO.COM не възстановява обратно пари.
Чл. 7. SHIKOZNO.COM няма да толерира поведение на потребители на сайта, които нарушават добрите нрави и общоприетия в обществото морал, като използват каквито и да е непристойни думи или класификации, съдържащи обиди на расова, етническа, политическа или религиозна основа. Техните профили ще бъдат изтривани, а бъдещият им достъп до сайта - ограничен.
Чл. 8. (1) „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД не е страна по договорните отношения между Партньорите на сайта, наричани в Закона за защита на потребителите „Доставчици” и Клиентите. „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД е оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на потребителите, от което следва, че всякакви претенции и искове по горепосочения закон следва да бъдат отправяни директно към Партньорите на сайта („Доставчици” по смисъла на ЗЗП).
(2) Екипът на SHIKOZNO.COM извършва обстойна проверка на своите Партньори, предлагащи оферти на сайта, като обръща особено внимание на цените на продуктите и услугите. Въпреки това  „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД не носи отговорност за поведението на недобросъвестни търговци.
(3) Потребителите и Клиентите на сайта осъзнават, че се възползват от дадена оферта на своя отговорност и на свой собствен риск, като платформата на SHIKOZNO.COM служи единствено за информация за предлагани продукти и услуги.
Чл. 9. Съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗЗП: „Доставчикът няма право да приема авансово плащане, освен при изрично съгласие на потребителя за това”, поради което всеки Клиент на сайта изрично декларира, че е съгласен да заплати авансово за избрания от него Продукт или Услуга. Тази декларация се счита дадена, едновременно с потвърждаването на факта, че Клиентът е запознат с настоящите Общи условия.
Чл. 10. (1) Потребителите и Клиентите на сайта декларират, че са информирани за това че някои от офертите съдържат ограничения (напр. Ваучерът може да се използва в определен ден от седмицата, в определен час или само от лица, притежаващи определена от българското законодателство правоспособност).
(2) „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД не възстановява пари поради настъпване на обстоятелства вследствие недобросъвестно поведение от страна на Клиента или нарушение от негова страна на клауза от настоящите Общи условия. „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД не възстановява и суми по заплатени оферти, когато Клиентът не е положил дължимата грижа да съхрани информацията, съдържаща се на ваучера или пък е изгубил последния и той е попаднал в ръцете на трето лице, независимо от това, дали това трето лице се е възползвало от него. Същото се отнася и до случая, в който Клиентът е преотстъпил Ваучера на трето лице и същото го е използвало.
 
 
V. РЕКЛАМАЦИИ.
 
чл. 11. „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД възстановява пари на Клиент, единствено и изключително в случай че Клиентът не е допускан в обект на наш Партньор или му е отказана Услуга или Продукт, въпреки че притежава изряден Ваучер и въпреки че е изпълнил евентуални ограничителни условия, отнасящи се до дадена оферта.
 
 
VI. СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКА НА САЙТА И ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТФОРМАТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 
Чл. 12. (1) Задължително условие, за да може да бъде закупен даден Продукт или Услуга, предлагани на сайта, е извършването на регистрация чрез попълване на кратка форма по зададен на сайта образец. Информацията от тази форма, служи за създаване на отделен профил на сайта за всеки Потребител. Последният декларира, че е съгласен информацията, която попълва в регистрационната форма, да бъде споделяна между „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД и неговите Партньори единствено с оглед предоставянето на конкретната услуга. Потребителят декларира също така, че при всяка промяна на лични данни, въведени на личния му профил на сайта, ще информира своевременно „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД, включително, но не само, при промяна на адрес на електронна поща, в противен случай Дружеството не носи отговорност за неполучени съобщения или издаване на Ваучер с данни, еднакви с данните от профила.
(2) Всеки профил на потребител на сайта ще разполага с уникална парола, избрана от самия потребител, която при забравяне ще може да бъде възстановявана като Потребителят направи заявка за изпращане на имейл със забравената паролата на електронната поща, посочена от него.
(3) В случай че трети лица узнаят парола на Потребителя, Потребителят трябва своевременно да информира екипа на SHIKOZNO.COM, за да бъдат взети навременни мерки с оглед предотвратяване на злоупотреби. „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД не носи отговорност, в случай че Потребителят не информира своевременно Дружеството, от което са последвали щети за Потребителя.
(4) По време на извършване на регистрацията и създаване на профил на Потребител, същият изразява съгласие с настоящите Общи условия за ползване на SHIKOZNO.COM. Това става чрез поставяне на отметка в полето „Приемам Общите условия за ползване”. Съгласно разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис това представлява валидно волеизявление от страна на Потребителя, водещо след себе си до обвързващи го последици.
Чл. 13. При възникване на спорна ситуация, касаеща валидността на направена заявка и извършено плащане и при наличие на предварително приемане на общите условия за ползване на сайта, за валидно ще се счита заявлението за плащане, направено от притежателя на профила, от който е направена зaявката.
Чл. 14. (1) За да бъде закупен Ваучер, е необходимо Потребителят да влезе в своя личен профил и след това да направи заявка за закупуването му посредством натискане върху бутона КУПИ СЕГА. След това потребителят сам избира най-удобния за него начин на плащане.
(2) За да стане активна дадена оферта на сайта няма изискване за събиране на определен минимум Потребители, желаещи да се възползват от нея. Офертата е активна и при една заявка за купуване на Ваучер.
Чл. 15. Всеки ден на сайта SHIKOZNO.COM ще бъде активна поне една оферта за Продукт или Услуга. SHIKOZNO.COM си запазва правото да избира времето, за което да бъде активна конкретната оферта. В условията на всяка конкретна оферта Потребителят на сайта ще може да открие основната информация за конкретния търговски обект и предлаганата от него услуга или продукт, като например: наименование на обекта, местоположение, контакти, кратко описание на самата услуга или продукт, придружени със снимков материал, който в някои случаи е само илюстративен, като не задължава SHIKOZNO.COM спрямо претенции от страна на Потребителите на сайта относно пълна идентичност на снимковия материал спрямо съответната услуга или продукт.
Чл. 16. (1) Цената, посочена за всяка конкретна оферта, е окончателна и включва всички дължими данъци за съответния вид Продукт или Услуга. 
(2) В случай че цената на съответния Продукт или Услуга е с отстъпка от редовната цена за същия вид Продукт или Услуга, предлагана от съответния Партньор, отстъпката е ясно обозначена на видно място на страницата на съответната оферта. Възможно е в този случай условие на сделката да бъде закупуване на определено минимално количество от Продукта или Услугата. При липса на указание за минимално количество се счита, че офертата е валидна при закупуването на един брой от продукта или услугата.
Чл. 17. (1) Налице ще бъде валидно сключен договор за покупко-продажба на продукт или услуга, представени на сайта SHIKOZNO.COM, единствено след като Потребителят натисне бутона КУПИ СЕГА, чрез който прави заявка че иска да се възползва от конкретно предложение. След това той избира количеството Ваучери, които желае да закупи, като за някои от сделките е възможно да съществува ограничение, което ще бъде надлежно упоменато.
(2) При извършване на заявката е възможно да бъде поискано изрично повторно приемане на Общите условия за ползване на SHIKOZNO.COM от страна на Потребителя. Това става чрез поставяне на отметка в полето „Приемам Общите условия за ползване” преди да натисне бутона КУПИ, като съгласно разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис това представлява валидно волеизявление от страна на потребителя, водещо след себе си до обвързващи го последици.
Чл. 18. (1) Избор на начин за плащане:
Клиентът има няколко варианта да заплати желания от него продукт или услуга:
-          Електронно плащане с дебитна или кредитна карта посредством еPay.bg.
-          Касово плащане в един от офисите на Еasypay.
-          Касово плащане в клон на произволно избрана търговска банка по сметката на „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД.
 -          За клиентите, притежаващи електронно банкиране – електронен превод по сметката на „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД.
ВАЖНО: Приемат се само плащания в български лева!
(2)SHIKOZNO.COM си запазва правото да ограничава избора на начин на плащане от страна на Клиента за някои отделни сделки, най-вече що се отнася до сделки, предлагащи ограничен брой продукти или услуги, поради необходимостта от навременно отразяване на постъпилите плащания по сметките на „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД.
(3) Всеки Потребител на сайта може да закупи Ваучер/и както на свое име, така и на името на друг човек. Последното става чрез попълване на имената на лицето на чието име трябва да бъде издаден Ваучерът в полето ИМЕ НА ТИТУЛЯР НА ВАУЧЕР. Така след завършване на процеса по покупка на Ваучера, Ваучерът ще бъде издаден на името на лицето, посочено в съответното поле, независимо че покупката е извършена от потребителския профил на друго лице.
(4) След приключване на плащането, Клиентът ще получи на посочения от него при регистрация на профила му адрес на електронна поща (e-mail) своя Ваучер, който може да разпечата на принтер или да запише внимателно уникалния код на лист хартия, който да представи в обекта на Партньорите на сайта. Клиентът носи цялата отговорност относно съхраняването на информацията, съдържаща се на Ваучера.
(5) Срокът, в който Клиентът ще получи своя Ваучер, зависи от начина на плащане, избран от него. Точна информация за срока на плащане се получава след натискане на бутона КУПИ и следване на стъпките за покупка.
Чл. 19. Издаваните от системата на сайта Ваучери са с краен срок за представяне на Ваучера от Клиента на Партньора. След изтичане на този краен срок титулярът на ваучера губи правата по него, както и възможността да изиска направеното плащане обратно. В някои изрично упоменати случаи и при изразено съгласие от страна на Партньор на сайта е възможно ваучерът да бъде използван и след изтичане на крайния срок по него, като в този случай е възможно на Клиента да бъдат наложени и допълнителни плащания, за които същият ще бъда своевременно уведомен.
Чл. 20. (1) Ако Клиентът не използва Ваучерa до неговата пълна стойност по номинала на ваучера, а се ограничи до някаква сума, по-ниска от номиналната му стойност, той няма право да получи разликата под форма на плащане в брой.
(2) При надвишаване на номиналната стойност на ваучера, Клиентът заплаща разликата на Партньора на сайта, без за нея да се ползва от отстъпка, която Ваучерът дава.
Чл. 21. Всеки Ваучер съдържа Уникален код, който автоматично се генерира от системата на сайта, чрез който от една страна се цели да се избегнат злоупотреби, а от друга да се улесни отчетността между „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД и неговите Партньори.
Чл. 22. След като принтира своя ваучер или препише кода от него, както и като съблюдава евентуалните ограничителни условия на сделката, Клиентът го представя в съответния търговски обект Партньор на SHIKOZNO.COM, срещу което получава съответния Продукт или Услуга.
Чл. 23. При наличие на такса за доставка на дадения продукт или услуга, клиентът я заплаща отделно, без за нея да може да ползва от отстъпка, дадена му по силата на издадения Ваучер.
Чл. 24. Ако в търговски обект има обявени промоции, намаления или отстъпки, ваучерът не може да се ползва в комбинация с предлаганото от самия търговски обект на място намаление. Клиентът трябва да избере точно от коя отстъпка желае да се възползва.
Чл. 25. Поради факта, че „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД се явява единствено оператор на средство за комуникация съгласно чл. 54, ал. 4 от ЗЗП и не е страна по договорните отношения между Клиента и Партньорите на Дружеството, последното не носи каквато и да е имуществена отговорност за щети и вреди, нанесени от Партньори на Дружеството спрямо Клиентите, респ. от Продукти и Услуги, закупени чрез издадени от системата на сайта Ваучери.
Чл. 26. (1) „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД си запазва правото във всеки един момент без предварително предупреждение да извършва промени или допълнения в общите условия за ползване на сайта.
 (2) „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД има право да променя по всяко време всякаква информация, съдържаща се на сайта, включително да променя и допълва съдържанието на сайта, да прекратява предсрочно активна оферта, да продължава времето на активна оферта или да определя нов период от време, през който вече изтекла оферта ще се предлага отново на сайта.
 (3) Администраторите на SHIKOZNO.COM имат право да премахват без предупреждение профила, както и да ограничават бъдещия достъп на Потребител, който нарушава общите правила за ползване на сайта, или по какъвто и да е начин създава смущения в нормалната работа на сайта или във всеки друг случай, в който екипът на SHIKOZNO.COM сметне това за уместно.
 Чл. 27. „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД не носи отговорност за вреди:
 -          причинени на Потребителите при предоставяне на предлаганите на сайта стоки и услуги от недобросъвестни търговци с изключение на вреди, за които служители на SHIKOZNO.COM са допринесли със своето действие или бездействие;
-          настъпили при временна или продължителна недостъпност на онлайн платформата на сайта по причини, които не са следствие от виновно поведение на служители на сайта.
-          причинени от Партньори на SHIKOZNO.COM, които са довели до нарушаване на Закона за авторското право и сродните му права.
-          настъпили вследствие виновно поведение на самия Потребител, касаещи неизпълнение на задължението му да съхранява своя уникален код от Ваучера, лични настройки и пароли на сайта по начин, недопускащ достъп на трети лица до тях. SHIKOZNO.COM не носи отговорност за изгубени данни по време на преноса на информация в Интернет.
 
VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
 
Чл. 28. Потребителят, приемайки общите условия за ползване на сайта, се съгласява, че с оглед неговото пълноценно обслужване е необходимо да предостави свои лични данни. Потребителят се съгласява също така и с необходимостта част от това неговите лични данни да бъдат споделяни с Партньорите на сайта единствено с цел осигуряване на условия за качествено и прецизно обслужване. По силата на регистрацията си в сайта Потребителят изразява изричното си съгласие да предостави личните си данни, както и същите да бъдат ползвани за целите, посочени по-горе.
Чл. 29. Потребителят дава своето съгласие, че ако в даден момент реши да изтрие своя потребителски профил на сайта и ако той е закупил Ваучер за услуга, чийто краен срок за използване все още не е изтекъл, SHIKOZNO.COM има право да съхрани неговите лични данни до изтичане на крайния срок за използване на Ваучера с цел осигуряване отчетност на резултата от дадена сделка.
Чл. 30. Използвайки системите за плащане, интегрирани на сайта, Потребителят също споделя лична информация за надлежното съхраняване на която отговорност поемат съответните Дружества, с които „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД има сключени договори.
 
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
Фирма “БЕС БЮТИ КЪМПАНИ”ЕООД е  регистриран администратор на лични данни в Комисията  за защита на личните данни. Неприкосновеността на Вашите лични данни е важна за нас и ние желаем Вие да се чувствате добре и спокойни, когато посещавате сайта ни SHIKOZNO.COM.За повече информация-виж. ПАРАГРАФ VІІ  от УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.
 
 
Всички права запазени.
„БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД
 
 
Безплатен абонамент за страхотните ни предложения!
Абонирай се
Супер актуални предложения